• Telefon: 08 799 37 00
  • E-post: se-info@flowbird.group

“Stay ahead” betyder mer än att vara den ledande utvecklaren. Det handlar om att göra allt i vår makt för att säkerställa att vi behåller vår position i industrins framkant. På Flowbird Sverige har alla processer, produkter och standarder tagits fram för att säkerställa att de anställda utmanas, kunderna är nöjda och att vi känner att vi bidrar till att hålla städerna i rörelse.

Kvalitetssäkring

Nöjda kunder

På Flowbird Sverige är det viktigt för oss hur kunderna upplever våra produkter och tjänster. Vi vill att de ska vara nöjda med kvaliteten, hur lösningarna fungerar, både var för sig och tillsammans, och att de ska uppleva oss som en marknadsledare på alla marknader där vi är närvarande. Dessutom vill vi att våra kunder ska vara trygga med att vi tillhandahåller de modernaste, mest innovativa lösningar marknaden har att erbjuda, att vi håller våra löften och att kunderna kan lita på den kunskap vi har inom vårt affärsområde.

Nöjda anställda

Vi bryr oss om hur våra anställda upplever kvaliteten och de lösningar vi tillhandahåller. Vi strävar efter att vara nöjda med kvaliteten på det vi producerar och levererar. Vi strävar också efter att det ska finnas tillräckligt med öppenhet för kreativitet och utvecklingsmöjligheter, i syfte att förbättra kvaliteten på det vi producerar och att bygga vidare på utvecklingen av Flowbirds produkter och tjänster.

Kontroll och ständig förbättring

Vi strävar konstant i vårt arbete efter att förbättra kvaliteten och att använda resurser effektivare, med syfte att välja rätt lösning för varje mottagare - varje gång. Vi kontrollerar aktivt hur kunder, anställda och samarbetspartners uppfattar oss och den kvalitet vi levererar och skapar och modifierar våra kvalitetsmål utifrån detta. I de fall där vi inte lyckas uppfylla våra kvalitetsmål tar vi reda på orsakerna och prioriterar att vidta korrigerande åtgärder.

Proaktivitet och kvalitetssäkring

För att undvika kvalitetsbrister arbetar vi på ett systematiskt sätt för att identifiera möjliga risker och försäkrar oss om att de inte har någon negativ påverkan på kvaliteten vi tillhandahåller. Vi försäkrar oss alltid om att vi förstår våra kunder, anställda och samarbetspartners önskemål så att vi kan leverera i enlighet med dessa. För att uppfylla framtida förväntningar hos våra kunder och samarbetspartners och för att upprätthålla den kvaliteten vi levererar strävar vi hela tiden efter att skaffa mer praktisk och teoretisk kunskap i relation till marknadstrender och associerade teknikområden. För att uppfylla tillfredställande kvalitetskontroll strävar vi efter att systematiskt arbeta i enlighet med den senaste versionen av ISO 9001.

Omvärldspolicy

Omvärldspolicy

Flowbird Sverige strävar hela tiden efter att minska sin miljöpåverkan och att följa de senaste miljölagarna såväl som andra lagar och förordningar som gäller i den bransch och på de marknader där vi verkar.

Vår verksamhet

Vi ser till att ha tillräcklig framförhållning när det gäller inköp av förnödenheter och transportmedel för att kunna göra vettiga val som har så lite påverkan på miljön som möjligt. För de tjänster som inte kan fjärrstyras har vi tillräcklig kunskap för att utföra dem lokalt. Vi använder aldrig mer förbrukningsmaterial än nödvändigt och strävar hela tiden efter att hitta nya sätt att byta ut dem mot digitala lösningar.

Våra produkter och tjänster

Våra terminaler och dess hårdvara utvecklas kontinuerligt med målet att ha minsta möjliga påverkan på miljön under tillverkning, användning och återvinning. Vi strävar efter att säkerställa att våra produkter innehåller så lite som möjligt och har behov av så liten andel som möjligt av substanser som kan vara skadliga för hälsa och miljö, oavsett om det gäller utvinnande, hantering eller återvinning.

Uppfyllande av lagar och förordningar

Vi söker konstant ny kunskap om nya och uppdaterade lagar och förordningar som har med vår verksamhet, eller miljötrender relaterade till vår bransch, att göra. Dessutom kontrollerar vi regelbundet hur väl vi uppfyller befintliga lagar och förordningar. I syfte att uppvisa en tillfredställande miljökontroll strävar vi efter att arbeta systematiskt med miljöaspekter enligt senaste utgåvan av ISO 14001.

Vi uppfyller bankindustrins högst ställda krav

PCI (Payment Card Industry)-godkänd

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) är en uppsättning krav som är framtagna för att se till att alla företag som hanterar, förvarar eller vidarebefordrar kreditkortsinformation upprätthåller en säker miljö.

PCI SSC lanserades i september 2006 för att hantera den pågående utvecklingen av säkerhetsstandarder enligt Payment Card Industry (PCI) med fokus på att förbättra kontoinnehavarnas säkerhet genom hela transaktionsprocessen. PCI DSS administreras och kontrolleras av PCI SSC, ett oberoende organ som skapades av de största kortföretagen (Visa, MasterCard, American Express, Discover och JCB).

För att uppfylla ökade säkerhetskrav för kortbetalningar erbjuder Flowbird online auktorisering av betalkorttransaktioner. Därigenom förbättras säkerheten överlag och risken för bedrägeri minskar. Flowbirds online korthanteringslösning är i enlighet med PCI DSS, level 1, för alla nivåer av våra produkter och tjänster.

Här hittar du en kopia av vårt PCI-certifikat.

EMV (Europay MasterCard VISA)-certifierad

EMV är en standard som verkar för säkrare samverkan mellan kredit- och betalkort och parkeringsterminaler. Standarden är helt och hållet baserad på mikroprocessorteknologi, vilken är betydligt säkrare än teknik baserad på magnetremsor. Förkortningen EMV betyder Europay, MasterCard och VISA – de tre företag som ursprungligen samarbetade för att utveckla standarden.

EMV-standarden definierar interaktionen mellan enheter som hanterar ekonomiska transaktioner på fyra nivåer: fysisk, elektrisk, data och applikationsnivå.

För att motsvara framtida krav på säkra kortbetalningar arbetar Flowbird med ledande tillverkare av korttillverkare för att utveckla helt EMV-godkända lösningar.

 

Certifierad enligt ISO 9001:2015

Kvaliteten på våra produkter och tjänster kan endast upprätthållas i en hälsosam organisation. För att undvika kvalitetsbrister arbetar vi på ett systematiskt och strukturerat sätt för att identifiera möjliga risker. Vi försäkrar oss alltid om att våra anställda förstår kunder och samarbetspartners önskemål och att det vi levererar överträffar deras förväntningar.

Den certifierade kvalitetskontrollen görs av Intertek, en oberoende, auktoriserad organisation som genomför externa kontroller.

Här hittar du en kopia av vårt ISO 9001:2015 certifikat.

Godkänd enligt ISAE 3402

International Standard on Assurance Engagements, ISAE nummer 3402, är en standard för att rapportera kontroller av serviceorganisationer och har blivit den dominerande plattformen. Syftet med ISAE 3402 är att omfattande testa en organisations interna kontrollsystem och i detalj utvärdera dess effektivitet.

ISAE nummer 3402, Assurance Reports on Controls at a Service Organisation, framtogs i december 2009 av “the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)”, vilken är en del av “International Federation of Accountants (IFAC)”. ISAE 3402 togs fram för att tillhandahålla en internationell säkerhetsstandard för att tillåta revisorer att utfärda internkontroll över finansiell rapportering. Detta åtagande tillåter en serviceorganisation att få sin kontrollpolicy och procedurer utvärderade och testade av en oberoende part.

ISAE 3402-godkännandet ger våra kunder en nivå av säkerhet när det gäller våra företagskontroller. Deloitte genomförde Flowbird Sveriges ISAE 3402-kontroll i december 2015.

Certifierad enligt 14001:2015

Flowbird strävar hela tiden efter att minimera sin miljöpåverkan och att uppfylla de senaste miljölagarna, likväl som andra regler och förordningar, som gäller i vår industri och på de marknader där vi verkar. Vår verksamhet följer den senaste versionen av ISO 14001.

Vår hårdvara utvecklas löpande med syfte att minska dess påverkan på hälsa och miljö under tillverkningsprocessen, medan den är i drift och efter att den har avslutat sin mångåriga tjänst på våra gator. Våra hållbara terminaler är redan återvinningsbara till 99,5 % men det räcker inte för oss. Vi använder aldrig mer förbrukningsbart material än nödvändigt och strävar alltid efter att hitta nya digitala lösningar när det är möjligt. Vi använder dessutom alltid transportmedel som har den minsta miljöpåverkan.

Vi utökar hela tiden vår kunskap om både nya och uppdaterade regler och förordningar som har att göra med vårt område och därutöver för att lämna ett så litet avtryck som möjligt på miljön.

Den certifierade miljökontrollen görs av Intertek, en oberoende auktoriserad organisation som genomför externa kontroller.

Här hittar du en kopia av vårt ISO 14001:2015-certifikat.

Flowbird Sverige AB

   Borgarfjordsgatan 7, 164 40 KISTA, SWEDEN  |  Telefon: +46 (0)8 799 37 00  |  E-post: se-info@flowbird.group

Follow FLOWBIRD